Innkalling til kretsting 2024 i Follo krets

3 februar, 2024 av Jarle André Ødegaard

Det kalles herved inn til kretsting – kretsens årsmøte
Tid: Tirsdag 12. mars kl 1730 – kl 2030
Sted: Ås Videregående, Auditoriet i 1. etasje F-blokk
Påmelding: https://min.speiding.no/activities/view/3997
Sakspapierer: https://follo.speiding.no/kretsting/kretsting-2024/

Agenda:

 1. Registrering av delegater
 2. Velkommen v/kretsleder
 3. Konstituering:
  1. Valg av ordstyrer,
  2. Valg av referent,
  3. valg av to til å signere protokoll,
  4. Valg av tellekorps.
 4. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  1. Forslag til endringer i forretningsorden
 5. Godkjenning av årsmelding
 6. Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning
 7. Godkjenning av arbeidsplan (se eget vedlegg)
 8. Innsendte saker (se eget vedlegg)
 9. Godkjenning av budsjett, herunder fastsettelse av kretskontingent
 10.  Valg kretsen
  1. Kretsleder for to år
  2. Tre kretsstyremedlemmer for to år
  3. Tr medlemer av valgkomiteen for ett år
  4. Revisor for et år
 11. Valg Speidertinget
  1. fire Kandidater til speiderting (1/3 skal være under 25 ved utgangen av året)
  2. To Kandidater til speiderforum (mellom 13-16 innen utgangen av året)
  3. To Kandidater til roverforum minst en under 20 (innen utgangen av året)
  4. Saker til speidertinget
 12. ‘Henstillinger til det nye kretsstyret

Det vil bli pauser og matservering underveis. Etter kretstingets agenda vil det bli en strategiøkt fra forbundet

Hvis du ønsker å melde deg til speiderting eller forumene, og ikke har stemmerett fra en gruppe, så kan du fortsatt møte opp som observatør og presentere deg selv til kretstinget, du kan også få andre til å presentere deg

Fristen for å melde inn saker til ordinær årsmøtebehandling er 14. februar.

Endelig saksliste med forslag til årsmelding, regnskap og budsjett blir kunngjort på kretsens nettsider senest 27. februar.

Kretsens mål 2022-2025 og arbeidsplan 2024-2025:

Kretsens mål og arbeidsplan kan sees i årsmeldingen. Der angis det hva som anbefales videreført for 2024-2025, og dersom kretstinget godkjenner dette, vil det utgjøre neste års arbeidsplan.

Påmelding av delegater:

Gruppen velger sine representanter til kretsting iht NSFs lover § 2-3-2:

 • Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer ved siste årsskifte (se oversikt nederst)
 • Det velges også vararepresentanter
 • Representanter og vararepresentanter skal velges av og blant gruppetingets medlemmer
 • Gruppestyrets medlemmer er vararepresentanter for gruppeleder
 • Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være under 26 år ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes
 • Dersom gruppen ikke har representanter under 26 år, mister gruppen disse stemmene på kretstinget

Påmelding skal skje i medlemssystemet senest 5. mars. Gruppeleder sørger for at korrekt antall delegater iht oversikten under ivaretas, og at de meldes på innen fristen.

Oversikt over antall delegater fra den enkelte gruppe:

 

Gruppe

Totalt antall

representanter inkludert GL

Antall som

må være under 26

Myrvoll Speidergruppe

9

3

Siggerud Speidergruppe

4

1

Fagerstrand Speidergruppe

6

2

Drøbak/Frogn speidergruppe

14

5

Langhus Speidergruppe

10

3

1. Ski Speidergruppe

9

3

1. Kolbotn speidergruppe

11

4

Bjørnemyr speidergruppe

10

3

Vestby speidergruppe

10

3

1. Ås speidergruppe

14

5

Oppegård speidergruppe

3

1

1. Nesodden/Jaer

speidergruppe

4

1

Ryggespeiderne

9

3

1. Våler speidergruppe

5

2

1. Jeløy speidergruppe

12

4

8. Moss speidergruppe

7

2

Moss FA speidergruppe

4

1

Vinterbro speidergruppe

4

1