Innkalling til Kretsting 2022

28 februar, 2022 av Jarle André Ødegaard

Det kalles herved inn til kretsting – kretsens årsmøte
Denne innkalling er oppdatert pr 28. februar med kretstingpapirer https://follo.speiding.no/kretsting-2022/.
Tid: torsdag 17. mars kl 1900.
Sted: Sal 2, Kolben kulturhus, Kolbotn.
Agenda:

 1. Registrering av delegater
 2. Velkommen v/kretsleder
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 6. Valg av to delegater til å signere protokollen
 7. Valg av tellekorps
 8. Godkjenning av årsberetning
 9. Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning
 10. Godkjenning av arbeidsplan (se eget vedlegg)
 11. Innsendte saker (se eget vedlegg)
 12. Godkjenning av budsjett, herunder fastsettelse av kretskontingent
 13. Valg

o kretsleder for to år
o tre kretsstyremedlemmer for to år
o tre medlemmer av valgkomiteen for ett år
o revisor for ett år
o 4 delegater til Speidertinget 2022 (i tillegg til kretsleder)

14. Henstillinger til det nye kretsstyret

I en pause vil det bli en orientering om kretsleir 2023.

Fristen for å melde inn saker til ordinær årsmøtebehandling gikk ut 17. februar. Endelig saksliste med forslag til årsmelding, regnskap og budsjett ble kunngjort på kretsens nettsider 28. februar.

Kretsens mål 2022-2025 og arbeidsplan 2022-2023:

Vedlagt denne innkalling er invitasjon til å delta i utarbeidelsen av kretsens mål 2022-2025 og arbeidsplan 2022-2023. Vi henstiller alle – uansett om man skal være delegat eller ikke – til å bidra i arbeidet. Se vedlegg «Kretsens mål 2022-2025 – utkast» for mer info. Bidrag kan gjerne sendes på forhånd til post@follokrets.no.

Påmelding av delegater: https://min.speiding.no/activities/view/2879 

Gruppen velger sine representanter til kretsting iht NSFs lover § 2-3-2:

 • Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer ved siste årsskifte (se oversikt nederst)
 • Det velges også vararepresentanter
 • Representanter og vararepresentanter skal velges av og blant gruppetingets medlemmer
 • Gruppestyrets medlemmer er vararepresentanter for gruppeleder
 • Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være under 26 år ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes
 • Dersom gruppen ikke har representanter under 26 år, mister gruppen disse stemmene på kretstinget
 • Påmelding skal skje i medlemssystemet senest 13. mars. Gruppeleder sørger for at korrekt antall delegater iht oversikten under ivaretas, innen fristen.
 • Oversikt over antall delegater fra den enkelte gruppe: